Årsmöte 2021

FÖRENINGEN

RÄDDA VALLASKOGEN

håller årsmöte då vitsipporna blommar,

i år den 9:e maj 2021.

Program för VALLASKOGENS DAG

När: söndagen den 9 maj 2021

PROGRAM

Gökotta kl. 07.00

Ingemar Ander guidar

Samling vid kapellet Gamla Linköping

 anmälan per telefon eller sms till Berit Hyland, 072‑733 22 93 (antalet är begränsat).

______________________________________________________________________________

Digitalt årsmöte kl.10.00

Detta sker via Zoom. Vänligen anmäl deltagande i mötet mellan den 3:e och 8:e maj till info@raddavallaskogen.se. Zoom länken kommer sedan skickas till alla som anmält sig.

Årsberättelse 2020


Årsberättelse 2020

Styrelsen: Berit Hyland (ordf.), Ingemar Ander (sekr)

Jan-Åke Säberg (kassör), Carin Alkner, Nisse Alkner,

Karl-Olof Bergman, Göran Liffner, Margareta Sullivan, 

Mischa Woisetschläger.

Revisor: Margareta Ossbahr. Valberedning: Ulf Flodin.

Föreningen hade under året 183 medlemmar.

Under verksamhetsåret 2020, som tyvärr samman- fallit med covid-19 pandemin, har styrelsen haft två protokollförda möten, varav det andra digitalt. Före­ningen har beviljats anslutning till Naturcentrum av såväl kommun som övriga medlemsföreningar i Naturcentrum.

Av intresse i Vallaskogen

  • Ett milspår Rydskogen – Vallaskogen håller på att märkas ut med gröna brickor.
  • En ny cykelbana kommer att byggas utefter Maj­gatan. Den kommer inte att inkräkta på reserva­tet. Värdefulla träd och deras rötter kommer att behandlas skonsamt.
  • Skyltarna i skogen är uppdaterade!
  • Kommunen och Samordningsförbundet för en dialog om upprustning av torpet Jonsbo.
  • Salamanderdammarna inventeras i år för kart­läggning salamanderbeståndet.

Något om granbarkborren i Vallaskogen

Källa: Henrik_L/Getty Images

Ingen som vandrat genom Vallaskogens reservat har undgått att se att granar har dött och att vissa granar avverkats av kommunen. Orsaken är att den torra sommaren 2018 gjorde att granar på torrare marker blev stressade och deras motståndskraft mot insekter blev nedsatt. Den lilla skalbaggen granbarkborre kunde då lägga sina ägg på de stressade granarna och granbarkborrens larver lever sedan av det sockerrika skiktet under barken. Det leder till att de mest försva­gade granarna dör, medan friskare granar med sin kåda, som dödar granbarkborrarna, ofta klarar ett angrepp. 

Att granbarkborrar ibland dödar granar är helt natur­ligt och bidrar till en variationsrik skog. Men för att hindra att granbarkborrarna sprider sig i reservatet genomför kommunen viss avverkning av nyangripna granar. Granbarkborrar kan bara leva på träd som ny­ligen dött och alla träd som dött för mer än två år se­dan eller tappat sin bark är helt ofarliga ur gran­bark­borresynpunkt och sparas därför. I dessa träd fro­das livet i Vallaskogen! Mer än 6000 arter i Sverige le­ver av döda träd, allt från svampar till ett myller av oli­ka insekter som sedan blir föda för Vallaskogens fåg­lar. I de öppna gläntorna kommer dessutom nu fullt av löv­träd att växa upp, och Vallaskogen kommer att bli än­nu rikare på liv! Så var inte oroliga över att en del granar dör och att andra avverkas i vår Vallaskog!

Karl-Olof Bergman

Årsavgiften är 20 kr och sätts vänligen in på Rädda Valla­skogens plusgiro 42 36 50-1. Ange namn adress, e-postadress – viktigt med tanke på anmälan till Gökotta kl.7 (10 deltagare) och till det digitala årsmötet kl. 10.00.

Information om hur man använder zoom, se vår hemsida www.raddavallaskogen.se.

Du behöver skogen! Skogen behöver Dig!Föreningen Rädda Vallaskogen bildades 1984 och skogen är sedan 2017 ett naturreservat! Föreningen fortlever och tar aktiv del i olika arrangemang i skogen.